Učitavanje u tijeku...
   |      |   IZBORNIK

Dobro došli u Slavonijapapir maloprodajnu trgovinu!
prodaja@slavonijapapir.hr
034 274 730

Učitavanje u tijeku...
 Izjava o zaštiti osobnih podataka društva Slavonijapapir d.o.o.
 
 
Opće informacije
 
Tvrtka Slavonijapapir d.o.o. je trgovačko društvo a djeluke kao veleprodaja i maloprodaja, te pruža usluge informacijskog društva. Poslujući s nama, kao i korištenjem naše web trgovine na adresi www.slavonijapapir.hr, povjeravate nam neke svoje osobne podatke.
 
Ovom Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade podataka, tvrtka Slavonijapapir d.o.o. želi dati svojim korisnicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka, te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
 
Ova izjava se primjenjuje na korisnike koje su fizičke osobe, te na zakonske zastupnike poslovnih korisnika (gdje je primjenjivo). Slavonijapapir d.o.o. veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika a obrada osobnih podataka provodi se na siguran i zakonit način.
 
Poveznice sa detaljnim objašnjenjima o zaštiti osobnih podataka:
 
1. Politika privatnosti
 
2. Politika kolačića (eng. cookies)
 
3. Obrasci za ostvarivanje prava fizičkih osoba
 
 
1. Politika privatnosti
 

Politikom privatnosti želimo građanima pružiti informacije o tome što su osobni podaci, koji su to osnovni pojmovi koje trebaju znati, kako i zašto obrađujemo njihove osobne podatke, kao i prava povezana s njihovim podacima, a sve u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije L 119/1) u daljnjem tekstu Uredba.

OSNOVNI POJMOVI:

osobni podatak označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; npr. ime i prezime, adresa, OIB. Osobni podaci dijele se na osobne podatke i osobne podatke posebne kategorije. U osobne podatke posebne kategorije ubrajaju se osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinaca,podaci koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

ispitanik ste Vi, odnosno pojedinac čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca,

obrada znači postupak koji se obavlja na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, pohrana, prilagodba ili izmjena, obavljanje uvida, uporaba, stavljanje na raspolaganje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,

sustav pohrane znači svaki skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi (npr. arhiva),

voditelj obrade smo u ovom slučaju MI, ali to može biti fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje u koju svrhu će se podaci obrađivati, ali i sredstva obrade osobnih podataka,

primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana,

privola znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom dajete pristanak za obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose

povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

VODITELJ OBRADE:

Slavonijapapir d.o.o.

Hrvatskih branitelja 42

34000 Požega

OIB: 22605786111

Tel: 034/274-521

Mob:   098/9320-892

e-mail: nabava@slavonijapapir.hr

Direktor: Mišo Budimir, dipl.oec. (u daljnjem tekstu Voditelj obrade).

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, kontakt:

e-mail: nabava@slavonijapapir.hr

adresa: Hrvatskih branitelja 42, 34000 Požega

broj telefona: 034/271-456

 

SVRHA OBRADE I OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU SLAVONIJAPAPIR d.o.o.

 

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je to nužno za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, a u svrhu ostvarivanja prava i obveza zaposlenika. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke zaposlenika nužne za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti.

Radi naplate potraživanja u slučaju neispunjenja ugovornih obveza, kako bi se zaštitio kao vjerovnik, Voditelj obrade može proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i sl.). Prije nego što se poduzma takva mjera , o tome će se pojedinac posebno obavijestiti. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji su nužni za potrebe ispunjavanja svojih pravnih obveza u svrhu ostvarenja prava fizičkih osoba na zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke temeljem legitimnih interesa, a u svrhu:

    * uspostave poslovnih kontakta i razvoja poslovne suradnje (uspostavom poslovnih kontakta nastaje obrada osobnih podataka poslovnih partnera ili njihovih zaposlenika, ali samo u svrhu i mjeri koja je potrebna za obavljanje profesionalne djelatnosti; nabava i prodaja robe.)

     * korištenja newslettera zbog povećanja prihoda od prodaje

     * tehničkih kolačića nužnih za funkcioniranje Internet mjesta.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je to nužno za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora a svrhu:

     * odgovaranja na upite i izdavanje ponuda,

     * sklapanje i izvršenja ugovora,

     * obradu narudžbi zbog isporuke,

     * plaćanja proizvoda

     * isporuke proizvoda

     * reklamacije proizvoda.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke temeljem privole; u svrhu:

     * pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizacije na Internet mjestu,

     * omogućavanju bilježenja posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet mjesta i

     * praćenja korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.

KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke i osobne podatke posebne kategorije. Prilikom obrade osobnih podataka posebne kategorije posebno strogo se procjenjuje potreba za istima, svrha i pravna osnova.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaše računalo spremi web stranica koju posjetite. Ako opet posjetite web stranicu vaš internetski preglednik šalje kolačiće koje pripadaju toj web stranici nazad. Kolačići omogućavaju web stranici da prikaže podatke prilagođene vama. Više informacija o kolačićima možete pronaći na: https://www.slavonijapapir.hr/

KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA

Voditelj obrade koristi društvene mreže za dijalog sa kupcima. Društvene mreže koje koristimo navedene su na našoj web stranici.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika, ali i iz javnih izvora (javni registri). U obrascu u kojem se uzimaju osobni podaci neposredno od ispitanika naznačena je svrha i pravna osnova na kojoj se temelji obrada osobnih podataka.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama, kao što su tijela javne vlasti ili hitne službe, zbog ispunjenja pravnih obveza. Osobne podatke možemo proslijediti i pružateljima usluga (izvršiteljima obrade). Sa svakim izvršiteljem obrade zaključeni su ugovori o obradi osobnih podataka kojim su jasno definirani koji su to osobni podaci koji se obrađuju, te način postupanja sa istim. Izvršitelji obrade ne mogu bez naloga Voditelja obrade osobne podatke prosljeđivati trećim osobama. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

ROK ČUVANJA

Osobni podaci koji su prikupljeni za određenu svrhu nakon ispunjena svrhe više se ne koriste. Osobni podaci mogu se pohraniti u našu arhivu ukoliko je to potrebno zbog poštivanja zakonskih propisa vezanih za arhiviranje.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade zahtijevati potvrdu da li se njegovi osobni podaci obrađuju i u koliko se obrađuju ima pravo pristupiti tim osobnim podacima. Voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sljedeće informacije:

 • u koju svrhu obrađuje osobne podatke
 • o kojoj kategoriji osobnih podataka je riječ (da li su to osobni podaci i/ili osobni podaci posebne kategorije)
 • primatelje kojima će se otkriti ili su već otkriveni osobni podaci
 • primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • ako je moguće predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili koji su kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja
 • postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenju obrade, prigovor
 • postojanju prava na pritužbu nadzornom tijelu
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika o svakoj dostupnoj informaciji o izvoru podataka
 • da li postoji automatizirano donošenja odluka (što uključuje izradu profila), te ako postoji zašto je to važno za ispitanika i kako će takva obrada imati posljedice za ispitanika
 • ukoliko Voditelj obrade osobne podatke prenosi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, koje su mjere zaštite poduzete.
 

Voditelj obrade dužan je osigurati kopiju osobnih podataka koje obrađuje. Voditelj obrade može naplatiti naknadu na temelju troškova, ali samo za dodatne kopije. Ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem, a ispitanik ne traži drugačije, informacije se pružaju u istom obliku.

Pravo na ispravak

Ako Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak ili dopunu.

Pravo na brisanje

Ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je mišljenja da takva obrada podataka predstavlja zadiranje u njegove zaštićene interese. Mora se uzeti u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka ukoliko je bar jedna od sljedećih osnova ispunjena:

 • osobni podaci ispitanika više nisu nužni za svrhu za koju su se prikupljali ili na bilo koji drugi način obrađivali
 • osobni podaci obrađivani su isključivo temeljem privole, a ispitanik je povukao svoju privolu
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu osobnih podataka
 • osobni podaci su obrađivani nezakonito
 • osobni podaci moraju se brisati zbog poštivanja prava Republike Hrvatske ili EU
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluge nekog informacijskog društva iz članka 8. stavak 1. Uredbe.
 

Ukoliko su osobni podaci ispitanika javno objavljeni (npr. web stranica, društvene mreže),a potrebno je udovoljiti zahtjevu za brisanjem, tada Voditelj obrade mora:

 • obrisati osobne podatke
 • poduzeti razumne mjere kako bi obavijestio druge Voditelje obrade koji obrađuju objavljene osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje, te da su dužni izbrisati sve poveznice do tih osobnih dokumenata, sve kopije ili rekonstrukcije tih osobnih dokumenata.
 

Voditelj obrade ima pravo pri odlučivanju o koracima koje treba poduzeti uzeti u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Europske unije ili pravu Republike Hrvatske ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade
 • zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu sa člankom 9. stavkom 2, točkom (h) i (i), kao i člankom 9. stavkom 3. Uredbe
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka u sljedećim slučajima:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade
 • obrada osobnih podataka je nezakonita, a Ispitanik odbija brisanje
 • Voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Ispitaniku potrebni radi postavljanja, ostvarenja i obrane pravnih zahtjeva
 • Ispitanik je podnio prigovor.
 

Pravo na prigovor

Ako Voditelj obrade distribuira osobne podatke radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozove na svoje legitimne interese, može se podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite osobnih podataka pojedinca.

Pravo na povlačenje privole

Ispitanik može zatražiti povlačenje privole u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. Prije davanja privole Ispitanika se o tome obavješćuje.

Pravo na prijenos osobnih podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada temelji na privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili ako se obrada provodi automatiziranim putem.Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.Ostvarivanjem ovog prava ne dovodi se u pitanje pravo na brisanje podataka. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene Voditelju obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem navedenih kontakta. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka zaposlenici su dužni informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka. Prilikom implementacije pazi se da se obrađuju osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta obveza uključuje posvećivanje posebne pažnje količini prikupljenih podataka, opsegu obrade, razdoblju na koje se podaci pohranjuju, kao i njihova dostupnost.

Politika privatnosti izrađena je temeljem stručne i detaljne analize sustava, u sklopu izrade procjene rizika sigurnosti obrade osobnih podataka, a sve kako bi se postigla sigurnost u obradi osobnih podataka i zadovoljila načela obrade osobnih podataka (zakonitost, poštenost, transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost, te pouzdanost).

Svi zaposlenici obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Svi zaposlenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih poslova. Navedena obveza traje i nakon prestanka rada u trgovačkom društvu.

Napominjemo da u određenim slučajevima odbijanje pružanja osobnih podataka može imati određene pravne posljedice za Ispitanika, na što ćete biti upozoreni prilikom prikupljanja osobnih podataka. Moguće pravne posljedice zavise o pravnoj osnovi uzimanja osobnih podataka.

Politika privatnosti redovito se ažurira kako bi sadržavala točne informacije, stoga zadržava se pravo na promjenu sadržaja.

 

2. Politika kolačića (eng. cookies)

Što su kolačići i za što ih koristimo?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našem Internet mjestu. Pohranjuje ih po nalogu, a mogu biti za različite potrebe. Razlozi za uporabu kolačića su različiti: popis artikala koje je korisnik ubacio u košaricu u Internet trgovini, korisničkog imena i lozinke, adrese elektroničke pošte, IP adrese korisnika itd.

Vrste kolačića:

a) Kolačići prema trajanju

Stalni kolačići

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.

Privremeni kolačići

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

b) Kolačići prema izvoru

Kolačići prve strane (first party cookie)

Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

Kolačići treće strane (third party cookie)

Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu koje gledate u marketinške svrhe. Na ovom Internet mjestu postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Google Analytics).

c) Kolačići prema funkciji

Tehnički kolačići – nužni kolačići

(uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

Funkcionalni kolačići

(mogu se isključiti) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. Ovi kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Podatke koje prikupljamo zahvaljujući ovim kolačićima upotrebljavamo kako bismo osigurali korisničko iskustvo na našoj web stranici koje je prilagođeno vašim odabirima i navikama. 

Statistički kolačići

(mogu se isključiti)  – ovi kolačići omogućavaju nam brojenje posjete Internet mjesta kako bismo mogli poboljšati rad naše Internet stranice. Pomažu na prepoznati koje se stranice više ili manje posjećuju, te kako se posjetitelj kreće po stranici. Ove kolačiće prvenstveno koristimo s ciljem poboljšanja naše web stranice te kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Sve informacije koje se prikupe anonimne su.

U svrhu dodatnog informiranja naših posjetitelja želimo istaći kako ovo Internet mjesto koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Alphabet Inc. ("Google"). Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ovog internet mjesta (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketinški kolačići

(mogu se isključiti) – ovi kolačići upotrebljavaju se kako bi se omogućio prikaz personaliziranog te stoga i relevantnog marketinškog sadržaja. Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

Tehnički kolačići:

 •  Naziv kolačića: PHPSESSID
 • Vrijeme isteka: kada završi sesija pregledavanja
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: PHPSESSID je izvorni kolačić za PHP i omogućuje web lokacijama pohranu serializiranih podataka o stanju. Na web mjestu koristi se za uspostavljanje korisničke sesije i za prosljeđivanje podataka o stanju putem privremenog kolačića, koji se obično naziva kolačićem sesije
 • Vrsta kolačića: neophodni kolačić
 
 • Naziv kolačića: cc_cookie_accept
 • Vrijeme isteka: 1 godina
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: ovaj kolačić pohranjuje osobne preferencije korisnika internetske stranice za kolačiće
 • Vrsta kolačića: neophodni kolačić
 
Funkcionalni kolačići:
 
 • Naziv kolačića: L_USER
 • Vrijeme isteka: 30 dana
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: ovaj kolačić pohranjuje korisničko ime registriranog korisnika
 • Vrsta kolačića: funkcionalni kolačić
 
Statistički kolačići:
 
 • Naziv kolačića: _gat_UA-89019091-1
 • Vrijeme isteka: 1 minuta
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: kolačić koji je koristi se za optimizaciju AdWords kampanja. Ovaj kolačić povezan je sa Google Analytics.
 • Vrsta kolačića: statistički kolačić
 
 • Naziv kolačića: _ga
 • Vrijeme isteka: 2 godine
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: kolačić služi za međusobno razlikovanje korisnika na način da se svakom korisniku dodijeli nasumično generirani broj pomoću kojega se korisnik identificira. Uključen je u svaki zahtjev na stranici i koristi se za dobivanje podataka o posjetiteljima, sesiji i kampanji u svrhe analitičkih izvješća za stranicu. Ovaj kolačić povezan je sa Google Analytics.
 • Vrsta kolačića: statistički kolačić
 
 • Naziv kolačića: _gid
 • Vrijeme isteka: 1 dan
 • Strana: kolačić prve strane
 • Domena: slavonijapapir.hr
 • Pojašnjenje: kolačić služi za međusobno razlikovanje korisnika. Ovaj kolačić povezan je sa Google Analytics.
 • Vrsta kolačića: statistički kolačić
 
 Marketinški kolačići:
 
 • Naziv kolačića: datr
 • Vrijeme isteka: 2 godine
 • Strana: kolačić treće strane
 • Domena: facebook.com
 • Pojašnjenje: svrha datr kolačića je identificirati web preglednik koji se koristi za povezivanje s Facebook-om, neovisno o korisniku koji je prijavljen. Ovaj kolačić igra ključnu ulogu u sigurnosnim značajkama Facebook-a i integriteta web lokacije.
 • Vrsta kolačića: marketinški kolačić
 
 • Naziv kolačića: oo
 • Vrijeme isteka: 5 godina
 • Strana: kolačić treće strane
 • Domena: facebook.com
 • Pojašnjenje: facebook koristi ovaj kolačić kako bi isključili opciju prikazivanja oglasa tvrtke "Meta Platforms, Inc." na temelju vaše aktivnosti na web-mjestima trećih strana.
 • Vrsta kolačića: marketinški kolačić
 
 • Naziv kolačića: DSID
 • Vrijeme isteka: 2 tjedna
 • Strana: kolačić treće strane
 • Domena: doubleclick.net
 • Pojašnjenje: kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a, za povezivanje aktivnosti korisnika na različitim uređajima ukoliko korisnik koristi Google račun na više različitih uređaja. Koristi se za koordinirano slanje oglasa i mjerenje konverzije.
 • Vrsta kolačića: marketinški kolačić
 
 • Naziv kolačića: IDE
 • Vrijeme isteka: 1 godina
 • Strana: kolačić treće strane
 • Domena: doubleclick.net
 • Pojašnjenje: kolačić koji se koristi od strane Doubleclick-a. Ovaj kolačić služi za prikazivanje relevantnijih oglasa korisniku sukladno njegovim preferencijama.
 • Vrsta kolačića: marketinški kolačić
 
 • Naziv kolačića: sb
 • Vrijeme isteka: 1 godina
 • Strana: kolačić treće strane
 • Domena: facebook.com
 • Pojašnjenje: svrha kolačića je sigurno prepoznati vaš preglednik od strane Facebooka
 • Vrsta kolačića: marketinški kolačić
 

Politike privatnosti naših pružatelja usluga:

Google Analytics (Alphabet, Inc.)

https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih Internet preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera.  Neki preglednici Vam omogućuju kretanje kroz Internet mjesto u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaše računalo ili mobilni uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Koje su moje opcije?

Slavonijapapir d.o.o. omogućava Vam da u bilo kojem trenutku ažurirate postavke o kolačićima. Također, kolačiće u bilo kojem trenutku možete obrisati. To možete učiniti na slijedećoj poveznici: Ažuriraj postavke kolačića.

 

3. Obrasci za ostvarivanje prava fizičkih osoba

Ukoliko imate bilo koju vrstu zahtjeva ili prigovora na obradu Vaših osobnih podataka kao fizička osoba, molimo ispunite jedan od dolje navedenih obrazaca, te ih pošaljite na e-mail: nabava@slavonijapapir.hr. Nakon zaprimljenog zahtjeva / prigovora kontaktirat će Vas naš službenik za zaštitu osobnih podataka, kako bi obradili Vaš zahtjev.

1.)  Prigovor na obradu osobnih podataka (Word datoteka)

1a.) Prigovor na obradu osobnih podataka (PDF datoteka)

2.)  Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak (Word datoteka)

2a.) Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak (PDF datoteka)

3.  Zahtjev za ostvarenje prava na brisanje osobnih podataka (Word datoteka)

3a.) Zahtjev za ostvarenje prava na brisanje osobnih podataka (PDF datoteka)

4.)  Zahtjev za ostvarenje prava na dopunu nepotpunih osobnih podataka (Word datoteka)

4a.) Zahtjev za ostvarenje prava na dopunu nepotpunih osobnih podataka (PDF datoteka)

5.)  Zahtjev za ostvarenje prava na ograničenje obrade (Word datoteka)

5a.) Zahtjev za ostvarenje prava na ograničenje obrade (PDF datoteka)

6.)  Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima (Word datoteka)

6a.) Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima (PDF datoteka)

7.)  Zahtjev za ostvarenje prava na prenosivost podataka (Word datoteka)

7a.) Zahtjev za ostvarenje prava na prenosivost podataka (PDF datoteka)